BlinD UP
비밀번호를 잊어버리셨나요?

 

 

포커스타즈 모바일앱은 한국 애플스토어에서는 검색이 안됩니다. 

 

그래서 국가를 변경해줘야 하는데요, 영어권 국가에서는 캐나다를 가장 많이 이용합니다. 

 

애플아이디 국가변경하는 방법에 대해 설명드리겠습니다. 

 

먼저 앱스토어로 들어가시구요,

 

그림 순서대로 클릭해주세요. 

 

 

1.png

 

 

 

 

2.png

 

 

 

 

3.png

 

 

 

 

4.png

 

 

 

 

5.png

 

 

 

 

6.png

 

 

 

 

7.png

 

 

 

 

8.png